Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

更換手衛生產品時保護手部皮膚的建議

更換手部衛生用品時,皮膚會有一個暫時的適應期,這是正常的,也是意料之中的。在這段時間裡,為您的皮膚提供額外的護理是非常重要的。遵循以下建議將幫助您避免在過渡期後出現皮膚問題。


知道什麼時候使用手消毒液,什麼時候用皂液和水清洗。


當手沒有明顯髒污染時,首選乾洗手凝露。


 盡量減少用皂液和水洗手,除非手明顯髒了或被污染了,以及您的醫院政策有規定。 (例如我國的《醫務人員手衛規範》)


讓皮膚有時間適應新產品。


 當皮膚已經適應了某種特定的皂液或手消毒劑,在使用新產品的過渡期內,皮膚狀況發生暫時性變化是很正常的。


遵循這些最佳實踐來護理您的皮膚。


當手部沒有明顯污染物時,請使用乾洗手凝露(當手部有明顯污物時,請保留皂液和水,或根據醫院的政策)。


用皂液和水清洗時,要用溫水或涼水。


洗手或手消時,手部乾燥後再戴上手套。


在上班期間頻繁使用經機構批准的護手霜


不工作的時候也要保護好自己的皮膚。在家裡用溫和的皂液,塗上厚厚的優質護手霜,尤其是在睡覺前。